1.VERi SORUMLUSU

6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden EKSON FARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, <a href=”/kvvk-bildirimi-cerezler”>linkinden</a> erişilebilen EKSON FARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİKişisel Verilerin  Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve  Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:EKSON FARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;

Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi

Açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi kapsamında;

İnternet sitesi ile Şirketimiz sadakat kart programı üyeliklerinin gerçekleştirilmesi,Müşteri memnuniyetinin sağlanması ile size özel etkinlik, davet ve organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi,

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında; Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

3.KİŞİSELVERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda yurt içinde veya yurt  dışında İş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve  kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması amacıyla elektronik ortamda Şirketimizin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarımız, e-posta, telefon, Şirketimizle temasta  bulunulması halinde toplanacaktır. Kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülük,  Şirketimizin meşru menfaati ile ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve  ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi kapsamında açık rıza kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak  toplanacaktır.

5.KİŞİSELVERİSAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun    kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı    üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize    bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep    etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa  sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet  gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep  edilebilecektir.