Mesaj Kutusu Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizi; veri sorumlusu olarak EKSON FARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ Ltd.Şti’nin tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, internet sitemizde yer alan elektronik formun doldurulması suretiyle elde edilecek olup;  Kanun’da yer alan temel ilkelere bağlı kalınarak; sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, EKSON FARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ Ltd.Şti’nin meşru menfaatleri için zorunluluk arz ettiği ölçüde ve yine Kanun uyarınca alınması gereken noktalarda sizlerden açık rıza alınmak suretiyle işlenecektir.  

3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerekli hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Aktarımı ve Aktarım Amaçları 

EKSON FARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ Ltd.Şti’nin, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak;

  • Veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları ile,
  • Site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar ile,
  • E-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları ile,
  • Elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile;
  • Hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren, arşivleme hizmeti veren, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız ile,
  • Özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere; 
  • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla;
  • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle

işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek ve işlenebilecektir.

5. İlgili Kişi Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@eksonfarma.com ile iletişime geçebilir veya www.eksonfarma.com/kvkk adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

EKSON FARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ Ltd.Şti, Selvili Sokak Canan Business 24/4 34758 Küçükbakkalköy Ataşehir – Istanbul adresine, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,

info@eksonfarma.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.